نمونه سایبان برقی انجام شده برای شرکت گرشگری کشتی ایران توسط سایه باتیس