نمونه سایبان برقی مغازه لوازم خانگی شریفیان که توسط سایه باتیس اجرا شده .