اجرای سایبان های برقی کافه رستوران صفوی در اصفهان .