سایبان چتری مجموعه 193 اصفهان

مجموعه 193 در خیابان سعادت آباد واقع شده است.